Search
Pieprasījuma forma

Atgādne mūsu klientam vai piegādātājam par personas datu apstrādi un aizsardzību

Kādiem mērķiem un kādus Jūsu datus apkopojam un apstrādājam?

Klientam:

Līgumu un citu vienošanos, kas noslēgtas rakstveidā vai mutveidā starp Sabiedrību un pakalpojumu saņēmēju, pienācīgai un likumīgai izpildei vai darbību pēc datu subjekta pieprasījuma izpildei līdz līguma ar Sabiedrību parakstīšanai vai bez tāda līguma
 • Pirms pakalpojuma pasūtījuma: vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskais pasts, piegādes/būvniecības vieta. Citi dati, ja Jūs paši esat tos snieguši (piem., elektroniskās vēstules parakstā, izstādē, pa tālruni u. c.).
 • Ja vēršaties juridiskās personas vārdā: Jūsu vārds, uzvārds, amats, tiešais tālruņa Nr. un elektroniskā pasta adrese;
 • Ja vēršaties kā fiziskā persona: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, lauksaimnieka personas kodi (tikai pēc Jūsu iniciatīvas), dzīvesvietas adrese, bankas konta Nr., tālruņa Nr. un e-pasts.
Statistiskajiem mērķiem caur Interneta mājaslapu, izmantojot sīkdatnes Interneta vietnes, mūsu Facebook konta apmeklētāju izmantojamas ierīces, pārlūks, operatīvā sistēma, dzimums, vecuma grupa, valoda, pilsēta, reģions u. c.
Īpašuma aizsardzībai Jūsu fotogrāfija, ja atrodaties mūsu rūpnīcas teritorijā vai iekšējās telpās.

Preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam:

Līgumu un citu vienošanos, kas noslēgtas rakstveidā vai mutveidā starp Sabiedrību un pakalpojumu saņēmēju, pienācīgai un likumīgai izpildei vai darbību pēc datu subjekta pieprasījuma izpildei līdz līguma ar Sabiedrību parakstīšanai vai bez tāda līguma
 • Pirms pakalpojuma pasūtījuma: vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskais pasts, piegādes/būvniecības vieta. Citi dati, ja Jūs paši esat tos snieguši (piem., elektroniskās vēstules parakstā, izstādē, pa tālruni u. c.).
 • Ja esat juridiskās personas pārstāvis: Jūsu vārds, uzvārds, amats, tiešais tālruņa Nr. un elektroniskais pasts;
 • Ja esat fiziskā persona: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, lauksaimnieka personas kods (tikai pēc Jūsu iniciatīvas), dzīvesvietas adrese, bankas konta Nr., tālruņa Nr. un e-pasts
Īpašuma aizsardzībai Jūsu fotogrāfija, ja atrodaties mūsu rūpnīcas teritorijā vai iekšējās telpās.
Lielas vērtības kravas (iekārtu / ierīču) un autovadītāju veselības aizsardzībai, kā arī līgumu izpildes nodrošināšanai (līgumos atrunāto pārvadāšanas pakalpojumu apmaksai atbilstoši nobrauktiem kilometriem)
 • GPS, pārvadātāju, kuri sniedz Sabiedrībai transporta pakalpojumus, dati.

Piezīme: ja datu subjekts nevēlas, lai pēc darba viņa dati tiek apkopoti ar GPS palīdzību, Darba devējam piederošu automašīnu var neizmantot

Vai Jums ir obligāti jāsniedz savi personas dati?

Klientam: Mēs nepieprasām datus, kuri mums nav nepieciešami mūsu darbībā, sniedzot pakalpojumus, kas ir saistīti ar augstāk norādītas personas datu apkopošanas mērķiem. Tāpēc atteicoties sniegt nepieciešamos datus, Jūs vienlaicīgi atteicaties pasūtīt mūsu pakalpojumus vai, ja ir pamats, atteicaties no turpmākās sadarbības, kad pakalpojumu sniegšana bija sākusies.

Preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam: Mēs nepieprasām datus, kuri mums nav nepieciešami mūsu darbībā, iegādājoties pakalpojumus/preces, kas saistītas ar augstāk norādītas personas datu apkopošanas mērķiem. Tāpēc atteicoties sniegt nepieciešamos datus, Jūs vienlaicīgi atteicaties pārdot savus pakalpojumus vai, ja ir pamats, atteicaties no turpmākās sadarbības, kad pakalpojumu sniegšana bija sākusies.

No kā varam saņemt Jūsu datus?

Klientam: Jūsu datus saņemam tikai no Jums tieši, bet ja esat uzņēmuma pārstāvis, tad Jūsu datus varam saņemt no citas kontaktpersonas šajā uzņēmumā (piem., no administratores, vadītāja, finansista u. c.).

Preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam: Jūsu datus saņemam no Jums tieši, no publiski pieejamiem Jūsu kontaktdatiem, kā arī, ja esat uzņēmuma pārstāvis, tad Jūsu datus varam saņemt no citas kontaktpersonas šajā uzņēmuma (piem., no administratores, vadītāja, finansista u. c.).

Kādas tiesības Jums, kā datu subjektam, ir?

 • Saņemt informāciju par Jūsu datu apstrādi (klientam);
 • Iepazīties ar saviem datiem (ieskaitot video ierakstus), saņemt to kopijas;
 • Pieprasīt Jūsu datus izlabot, dzēst, pārcelt vai ierobežot to apstrādi;
 • Pieprasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi vai
 • Pieprasīt pārcelt Jūsu personas datus citiem datu pārvaldītājiem;
 • Atcelt doto piekrišanu datu apstrādei;
 • Nedot piekrišanu neobligāto datu apstrādei;
 • Sūdzas par mūsu rīcību.

Kā īstenot savas tiesības?

Iesniegt rakstveida iesniegumu Sabiedrības vadītājam vai mārketinga vadītājai, uzrādot ID karti vai pasi vai nosūtīt to uz e-pastu info@borga.lt, ja iesniegumu apstiprināsiet ar savu elektronisko parakstu.

Atbildi Jums sniegsim 30 dienu laikā, izņemot gadījumus, kad tāds termiņš objektīvi nav pietiekams. Šādā gadījumā Jūs tiksiet informēts par termiņa pagarināšanu un tās iemesliem.

Iesniegumā norādiet: vārdu, uzvārdu, kontaktus uz kādas tiesības vēlaties īstenot.

 • Ja vēlaties iepazīties ar saviem datiem, norādiet, kādu informāciju vēlaties saņemt (piem., kādus Jūsu datus un ar kādu mērķi apstrādājam, no kurienes tie tika apkopoti, kam nodoti u. c.).
 • Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par Jūsu tiesībām un to īstenošanu vērsieties adresēs, kas norādītas zemāk.

Kam varam nodot Jūsu personas datus?

 1. Valsts institūcijām (VMI, SODRA, tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem, tiesībaizsardzības institūcijām) saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai arī ja ir likumīgs Darba devēja interešu/tiesību aizstāvēšanas pamats (piem., parāda piedziņai, tiesisko strīdu izšķiršanai, uz valsts institūciju prasību pamata u. c.);
 2. Juristiem, audita sabiedrībām, IT speciālistiem: līgumu izpildei;
 3. Pasta vai kurjeru dienestiem, vai analoģiskus pakalpojumus sniedzošiem subjektiem: pēc Jūsu lūguma vai Līguma izpildes nodrošināšanai;
 4. Mūsu uzņēmumu grupas iekšā ES/EEE teritorijā: līguma noteikumu saskaņošanai vai līguma izpildes nodrošināšanai;
 5. Citam subjektam: gadījumā, ja Jūs izmantojat Noteikumos aprakstītās tiesības pārcelt datus.

 Nododot Jūsu datus rīkojamies vienīgi Jūsu interešu labā vai ievērojot tiesību aktu prasības, nodošanas laikā nodrošinām nododamo datu aizsardzību.

Cik ilgi varam uzglabāt / apstrādāt Jūsu datus?

 Jūsu datus uzglabājam:

 • tādu termiņu, kāds ir paredzēts tiesību aktos, piemēram, līgumi tiek uzglabāti 10 gadus pēc līguma izbeigšanās, faktūrrēķini – 10 gadus no to izrakstīšanas;
 • Sarakste, piedāvājumi – 3 gadus, izņemot, ja pakalpojumi tiek pasūtīti (preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam);
 • Garantijas spēkā esamības periodā, ja Jūsu iegādātam produktam tiek piemērota garantija (klientam);
 • Video ieraksti – 20 dienas, ja apmeklējat mūsu rūpnīcas teritoriju vai iekštelpas;
 • Datu rezerves kopijas – 30 dienas;
 • GPS dati – 7 mēnešus (tikai attiecīgiem pakalpojumu sniedzējiem).

Jūs jebkurā laikā varat detalizēti iepazīties ar sniegtajiem līgumiem, to pielikumiem, saņemt papildu informāciju par savām tiesībām un to apjomiem un, ja uzskatāt, ka tika izdarīti pārkāpumi, vērsties pie mums un / vai attiecīgās kompetentās iestādēs: Valsts datu aizsardzības inspekciju, tiesu u. c.

Jums ir jānodrošina Jums nododamo dokumentu konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad tas ir svarīgi Jūsu tiesību aizstāvēšanai (valsts institūcijām, juristiem, auditoriem) (preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam).

 • Nepieciešama papildu informācija? Vērsieties pie mums:

  UAB Borgalita
  Sakalu iela 6-45, 08124 Viļņa, Lietuva

   +370 5 210 2051

   info@borga.lv

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Parādīt vairāk {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Lūdzu, uzgaidiet, meklējot "{{query}}" ...