Search
Pieprasījuma forma

Apņemšanās būt ilgtspējīgiem

Ilgtspēja ir visu Borga darbību pamats un galvenais princips.  Atzīstam, ka esam atbildīgi par savām darbībām planētas ilgtspējīgā attīstībā, kā arī par globālās sociālās nestabilitātes risku mazināšanu.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mums ilgtspēja nozīmē holistisku pieeju ekoloģiskiem, ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem.  Šī pieeja paredz ilgtermiņā īstenot ilgtspējas centienus, veicinot mūsu rentabilitāti, kā arī nepārtrauktus uzlabojumus resursu pārvaldībā.  Tas savukārt ir galvenais priekšnoteikums mūsu ilgtspējas centienu nepārtrauktības nodrošināšanai.

Borga Group vispārējie ilgtspējas mērķi:

  • uzlabot resursu pārvaldību savu aktivitāšu ietvaros;
  • novērtēt un kompensēt Borga radīto vides un sociālo pēdu, un iesaistīt šajā procesā piegādātājus un klientus;
  • īstenot uzņēmējdarbību saskaņā ar drošiem vides standartiem tādā veidā, kas kā minimums atbilst piemērojamajos tiesību aktos noteiktām prasībām;
  • aktīvi uzlabot darba vides un visu darba vietu drošību; sekojot
  • līdzi rezultātiem un pastāvīgi pārskatot mērķus, lai mazinātu uzņēmuma ietekmi uz vidi un klimatu.

Ekonomiskā ilgtspēja

Ilgtspējīgas darba metodes ir nešķiramas no uzņēmējdarbības rentabilitātes, jo tās attiecas uz visu mūsu resursu efektīvu izmantošanu.

Esam apņēmības pilni vadīt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, piedāvājot klientiem ievērojamu pievienoto vērtību, tostarp dodot viņiem iespēju sasniegt savus ilgtspējas mērķus.

Ekoloģiskā ilgtspēja

Borga saknes ir laukos.  Tas ir pašsaprotami, ka mums rūp vide un klimats.

Ilgtspēja mums nozīmē, galvenokārt, atbildību par vidi un konkrētus pasākumus klimata atbalstam gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Sociālā ilgtspēja

Borga vēlas veicināt stabilas, veselas, iecietīgas, uz vienlīdzības principiem balstītas sabiedrības rašanos.

Šī apņemšanās attiecināma uz mums kā darba devējiem, produktu un pakalpojumu pircējiem, piegādātājiem un sabiedrības locekļiem kopumā.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Parādīt vairāk {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Lūdzu, uzgaidiet, meklējot "{{query}}" ...